Religious Bias

Religious Bias in children's text books.