ISIS takes control of Bikini bottom

ISIS has now taken control of Bikini bottom