New equipment Army Novorossiya on Border #2

Go Novorossiya ;-)