obama admin says fakestinian who threw molotov cocktail not terrorist

obama admin says fakestinian who threw molotov cocktail not terrorist