Shia Turkmen militia in Armeli returning to their homes