I'm going to fly! draw rope and go..

I'm going to fly! draw rope and go..

Added:

By: pietkeutel (171.60)

Tags: WTF, Flying, Crash